RUNDVEELOKET

Ruwvoerwinning

Ruwvoerwinning

Algemeen

Kostprijsraming voedergewassen 2018: Grasland - maïs - voederbieten - grasklaver (2018, Landbouwcentrum voor Voedergewassen vzw)
In deze tabel wordt voor de belangrijkste voedergewassen een gemiddelde opbrengst- en kostprijsraming weergegeven. Dit levert een inschatting van de gemiddelde teeltkosten per hectare voor deze ruwvoergewassen. Ook worden kosten voor inkuilen en uitkuilen en bewaarverliezen in rekening gebracht. Dit levert een kostprijs van het ruwvoer per hectare, per ton droge stof en per kVEM equivalent.

Ruwvoerwinning in een wijzigend klimaat: Omgaan met droogte (ILVO onderzoek)
Klimaatsverandering zorgt ervoor dat we ook in Vlaanderen meer en meer te maken krijgen met droogte tijdens het groeiseizoen. Dit vraagt een systematische aanpak rond water in de landbouw, waarin het gebruik van droogtetolerante gewassen een belangrijke rol speelt. Eén maatregel om de landbouw te wapenen tegen de gevolgen van de klimaatverandering, zoals frequentere en langere periodes van droogte, is rassen ontwikkelen die droogtetoleranter zijn dan de huidige rassen. Dat kan via veredeling. Op deze pagina vind je heel wat info over droogtetolerante gewassen, moderne veredelingstechnieken en actuele onderzoeksprojecten in dit thema. 

Handboek Melkveehouderij: Bodem en water (2020-2021, Wageningen University and Research)
De basis voor alle teelten is de bodem. In dit hoofdstuk van het Handboek Melkveehouderij wordt ingegaan op de verschillende (Nederlandse) bodemtypes en hun eigenschappen in verband met de teelt van gewassen. De waterhuishouding van een landbouwbodem wordt uitvoerig behandeld, net als de bodemkwaliteit en manieren om deze te verbeteren.

Handboek Melkveehouderij: Voederwinning (2020-2021, Wageningen University and Research) 
Uitgebreid overzicht over de voederwinning van grasland en ander kuilvoer: verliezen bij voederwinning en vervoedering, types kuilen, voersnelheid, berekeningen i.v.m. kuilvoer, opbrengstbepaling en bemonstering, beoordeling conservering en analyseresultaten.

Kostprijsraming voedergewassen 2012 (2012, Landbouwcentrum voor Voedergewassen vzw)
In deze tabel wordt voor de belangrijkste voedergewassen een gemiddelde opbrengst- en kostprijsraming weergegeven. Dit levert een inschatting van de gemiddelde teeltkosten per hectare voor deze ruwvoergewassen. Ook worden kosten voor inkuilen en uitkuilen en bewaarverliezen in rekening gebracht. Dit levert een kostprijs van het ruwvoer per hectare, per ton droge stof en per kVEM equivalent.

Workshop vruchtwisseling: Kennis uit de praktijk (Melkvee Picknick 2020)
In deze workshop vertelt Gert Van De Ven (LCV) wat vruchtwisseling of teeltrotatie precies is en wat hiervan de voordelen zijn. Hij bespreekt enkele concrete voorbeelden van dit systeem vanuit de ervaring op de Hooibeekhoeve. Een verlaagde onkruiddruk en opbouw van organische stof in de bodem zijn enkele belangrijke pluspunten van vruchtwisseling. Ook het probleem van te hoge nitraatresidu’s kunnen met vruchtwisseling vermeden worden.

Bemesting

Praktijkgids bemesting: Grasland en voedergewassen (2016, Dept. LV)
Praktijkgids voor de bemesting van de belangrijkste voedergewassen: grasland, mengteelt gras en vlinderbloemigen, maïs, voederbieten en luzerne. De specifieke vereisten van elk gewas worden gelinkt aan praktische bemestingschema's. Er wordt ook ingegaan op de impact van bemesting op de opbrengst en kwaliteit van het gewas.

Handboek Melkveehouderij: Bemesting (2020-2021, Wageingen University and Research)
In dit hoofdstuk van het Handboek Melkveehouderij wordt voor alle relevante mineralen in de bodem een advies gegeven voor een technisch optimale bemesting. Let er steeds op dat technische bemestingsadviezen kunnen afwijken van wat wettelijk toegelaten is. Ook wordt de samenstelling en eigenschappen van diverse types dierlijke en kunstmeststoffen behandeld. Het onderdeel over gebruiksnormen is gebaseerd op de Nederlandse situatie en dus niet bruikbaar in Vlaanderen. Voor de meest recente mestwetgeving in Vlaanderen kan u terecht op de website van de Mestbank (VLM).

MAP6: Zesde Actieprogramma in uitvoering van de nitraatrichtlijn 2019-2022 (VLM)
Met het 6de actieprogramma ambieert Vlaanderen dan ook een reductie van de nutriëntenverliezen uit land- en tuinbouw om de waterkwaliteit in lijn te brengen met de Europese doelstellingen. Het uitgangspunt is een aanpak die een verdere loskoppeling van de economische activiteit en de milieu-impact nastreeft. Er wordt ingezet op het verhogen van de effectiviteit van het bestaande beleid door een betere handhaving en implementatie en op een gebiedsgerichte aanpak die maatregelen doelmatig inzet in gebieden waar een afstand tot de te bereiken doelen bestaat.

Brochures normen en richtwaarden mest en bemesting (Mestbank, VLM)
De meest recente normen en richtwaarden i.v.m. mest en bemesting vindt u op de website van de Mestbank: forfaitaire uitscheidingscijfers en mestsamenstelling, bemestingsnormen (stikstof en fosfaat), lijst van vanggewassen, ...

Vraag / Antwoord: Vloeibare ureum interessanter dan KAS (Rundveeloket, 2023)
Vloeibare ureum is per eenheid N vaak een stuk goedkoper dan kalkammonsalpeter (KAS), maar bij het gebruik ervan zou je met aanzienlijke ammoniakverliezen (NH3) rekening moeten houden. Is het dan nog wel interessant?

Kuilen

V/A: Kuiladditieven voor gras
V: Hoe kan je de verschillende kuiladditieven vergelijken? Wanneer gebruik je een bepaald type product en is dat ook altijd zinvol?

A: Aandacht voor de basisregels voor inkuilen kan heel wat problemen voorkomen. Zijn het gras of de inkuilomstandigheden niet optimaal, dan is de meerkost van het toepassen van kuiladditieven snel terugverdiend door lagere in- en uitkuilverliezen, en betere dierprestaties door hogere opname. Ook als er broei voorkomt op het bedrijf kunnen kuiladditieven een oplossing bieden. De kuiladditieven kunnen in 4 groepen worden opgedeeld volgens hun werking en effect op de kuil: verbeteren van kuilfermentatie, broeiremmers, combinatie-producten en nieuwe generatie producten (complexe inoculanten).

Broei kost voederwaarde (Veeteelt mei 2004)
Elke rundveehouder wordt wel eens met broei geconfronteerd. In de kuil of aan het voerhek, zeker in de warme zomermaanden is broei soms moeilijk uit het voer te houden. In dit artikel wordt dieper ingegaan op de oorzaken van broei en hoe broei voorkomen. Ook wordt bepaald wat de gevolgen zijn van broei op de voederwaarde. Dit blijkt vooral een lager suiker- en eiwitgehalte te zijn.

V/A: Boterzuurgehalte in melk en graskuil (Rundveeloket, 27/07/2021)
Bij de productie van harde kaas kunnen boterzuurbacteriën aanleiding geven tot grote gaten en afwijkende geur en smaak (‘knijper’ of ‘laat los’). Boterzuurbacteriën vormen sporen die verhitting (pasteurisatie) kunnen overleven en nadien ontwikkelen tot actieve bacteriën die boterzuur produceren. De besmetting van rauwe melk met (sporen van) boterzuurbacteriën ligt dus aan de basis van dit probleem.

V/A: Mengkuilen met voederbieten (Rundveeloket, 28/01/2021)
Gemengd inkuilen met drogere producten laat toe voederbieten jaarrond te bewaren en verliezen te beperken. Daarnaast blijft de extra arbeid beperkt en kan een mengkuil voedertechnisch beter aansluiten bij de behoeften van de koeien. Omdat de suiker van de bieten in de mengkuilen grotendeels wordt gefermenteerd vermijdt je het risico op een te suikerrijk rantsoen.