RUNDVEELOKET

Maïs

Algemeen

ILVO Rassenlijst kuilmaïs en korrelmaïs (ILVO, 2024)
Maïsrassen vertonen onderling nog steeds grote verschillen. Als landbouwer is het verstandig om je rassenkeuze af te stemmen op je eigen bedrijfssituatie. Wat een goed ras is voor jouw buur, is niet noodzakelijk ook voor jou een goede keuze. Informeer je goed, bestudeer de verschillende kenmerken van de rassen en bepaal welke belangrijk zijn voor jouw situatie. Een gouden tip: baseer je keuze uitsluitend op meerjarige cijfers, afkomstig van onafhankelijke (niet-commerciële) bronnen. De jaarlijkse update van de ILVO-rassenlijst vormt een uitstekende bron van informatie.

Onderzaai van gras in kuilmaïs: Bezint eer ge begint! (Mathias Cougnon - ILVO & Dirk Reheul - UGent, maart 2022)
Omdat de oogst van kuilmaïs in nogal wat jaren pas in oktober goed op gang komt, lijkt  de onderzaai van gras in kuilmaïs een goed alternatief om stikstofuitspoeling tegen te gaan en organische stof in de bodem te krijgen. Op basis van de resultaten van zeven opeenvolgende proefjaren (2014-2020) op zandgrond en hoofdzakelijk op zandleemgrond, bekijken we in dit artikel in hoeverre onderzaai van rietzwenkgras in kuilmaïs deze verwachtingen kan inlossen en beantwoorden we een aantal vragen die relevant zijn voor wie onderzaai wil toepassen.

Onderzaai van gras bij maïs, waarmee rekening houden? (Lore Luys en Marijke Gijbels – B3W, 2021)
Wat zijn de voor- en nadelen, hoe pas je het principe van onderzaai het beste toe en waar houd je het best rekening mee? Akkerbouwer Bernard Janssen uit Bree deelde enthousiast zijn ervaringen. Bernard Janssen, akkerbouwer te Bree, teelt een grote variëteit aan akkerbouwgewassen waaronder verschillende groenten, aardappelen en granen. Verder wordt zijn teeltplan aangevuld met een deel gras- en maïsland.

Gras onderzaaien bij maïs (2018, Landbouwcentrum voor voedergewassen)
Door de vergroeningsmaatregelen in kader van het GLB en ook de derogatieregels is er in de praktijk interesse in onderzaai van gras bij mais. Verschillende LCV-partners hebben zowel in 2015 als in 2016 proeven en demovelden aangelegd om meer ervaring op te doen met de onderzaai van gras in mais. Diverse aspecten als type gras, zaaizaadhoeveelheid, onkruidbestrijding kwamen hier aan bod. Dit artikel bundelt de ervaringen rond onderzaai van gras in mais.

Geïntegreerde onkruidbestrijding (IPM) in maïs wordt een noodzaak (2014, Landbouwcentrum voor Voedergewassen)
In deze brochure wordt het principe van IPM (Integrated Pest Management) in maïs besproken: preventieve maatregelen en het combineren van mechanische en chemische onkruidbestrijding levert heel wat mogelijkhedne om onkruid in maïs goed te bestrijden en de verliezen door onkruid te beperken.

Inspelen op variatie in de bodem voor opbrengstverhoging van maïs (2018, Landbouwcentrum voor Voedergewassen)
Door de variatie van de bodem binnen een perceel in kaart te brengen met een bodemscan en de maïsopbrengst in kaart te brengen met een hakselaar of dorser met opbrengstmeting, bestaat de mogelijkheid om na te gaan in welke mate verschillen in bodemeigenschappen leiden tot opbrengstverschillen binnen eenzelfde perceel. Dit levert een belangrijk potentieel voor het verhogen van de opbrengst door op deze verschillen in te spelen.

Overzicht gebreksverschijnselen maïs (Rundveeloket, juni 2020)
Planten reageren op een tekort aan essentiële voedingsstoffen met kenmerkende symptomen (gebreksverschijnselen). Deze tabel geeft een overzicht van deze verschijnselen en linkt per nutriënt door naar een nieuwe pagina met meer uitleg en foto's om de verschijnselen makkelijker te determineren. Hierdoor kunt u enkele belangrijke signalen van nutriëntentekorten makkelijker herkennen.

V/A: Kaliumbemesting bij maïs (Rundveeloket, 2020)
Is het nu, met de scherpe bemestingsnormen voor stikstof, een goed idee om in te zetten op een grote kolfopbrengst door extra kalium te geven? Voor kalium gelden er immers geen beperkingen.

Kuilmaïs

Handboek Snijmaïs (2017, Wageningen University and Research)
In het Handboek Snijmaïs worden alle aspecten van de teelt van snijmaïs uitvoerig behandeld: eigenschappen van de plant, vereisten (bodem, water, bemesting, grondbewerking, ...), onkruidbestrijding, ziekten/plagen, opslag en bewaring (inkuilen), voederwaarde en economie. Let er op dat deze handleiding is opgesteld voor Nederlandse omstandigheden en dus de Nederlandse regelgeving volgen.

Welk maïsras past best bij mijn melkveerantsoen? (2020, Rundveeloket)
In de Beschrijvende en Aanbevelende rassenlijst, die jaarlijks door ILVO wordt uitgegeven, worden enkele belangrijke kenmerken per maïsras gescoord. Jaarlijks aangelegde rassenproeven leveren de benodigde praktijkresultaten om deze scores te bepalen. Zo kan een veehouder met de vroegrijpheid inspelen op de lengte van het groeiseizoen en krijgt elk maïsras op de rassenlijst een vergelijkende score voor de resistentie tegen stengelrot. Naast totale droge stof opbrengst krijgen ook de verteerbaarheid en het zetmeelgehalte een plaats op de lijst. Beide parameters bepalen mee hoeveel energie (VEM) de maïs in het rantsoen kan leveren, al zijn er ook enkele belangrijke verschillen.

Korrelmaïs