RUNDVEELOKET

Ammoniak

Algemeen

Ammoniakemissie-reductie in rundveestallen (29/06/2020, Dept. LV)
Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning wordt nagegaan welke impact het bedrijf heeft op de beschermingszones en of maatregelen noodzakelijk zijn in nieuwe of bestaande stallen. De maatregelen die kunnen toegepast worden zijn opgenomen in een PAS-lijst en omvatten zowel management-, voeder-als stalsystemen. Doordat een gekozen maatregel wordt opgenomen in de omgevingsvergunning, is deze voor de volledige duur van de vergunning van toepassing. In deze brochure worden de principes van ammoniakvorming en de reductieprincipes voor rundvee besproken. Verder overlopen we de verschillende emissiereductiemaatregelen die in de PAS-lijst zijn opgenomen.

Eindbrochure Goed GeRUND (2016, Dept. LV)
In deze brochure wordt de problematiek van ammoniak-emissie en de bijhorende PAS-regelgeving besproken. Alle erkende maatregelen om de emissie van ammoniak op het rundveebedrijf te reduceren worden besproken. De benadering is praktijkgericht en er worden heel wat tips en technische adviezen gegeven. Meer info over dit project is te vinden op de projectwebsite.

Goed gePASt: Rapport vloersystemen met kleppen (2018, Innovatiesteunpunt)
Deze brochure werd opgesteld in het kader van het demonstratieproject Goed GePASt, een project over ammoniakemissiereductie in de rundveehouderij. In dit rapport bespreken we de resultaten van de observatie van drie ammoniakemissiereducerende roostervloeren die op de Hooibeekhoeve aanwezig zijn.

Evaluatie van de netto bijdrage van de Belgische veehouderij aan de eiwitvoorziening voor de mens (ILVO, 2022)
In opdracht van de Belgian Feed Association (BFA) heeft ILVO het project ‘Evaluatie van de nettobijdrage van de Belgische veehouderij aan de eiwitvoorziening van de mens’ uitgewerkt. Dit project werd gecoördineerd en uitgevoerd door ILVO-onderzoekers in nauw overleg met de opdrachtgevers BFA, Boerenbond en ABS, en de andere betrokken partners Varkensloket, Pluimveeloket, Rundveeloket en stakeholders uit de sector. 
 

Melkvee

Wat leert melkureum ons over het voeder en de ammoniakemissie van melkkoeien (nu en in de toekomst)? (2016, ILVO)
Het ureumgehalte wordt bepaald op tankniveau bij elke melkophaling en op individueel niveau bij de melkcontrole (4 tot 6 wekelijkse controle). Het kan de melkveehouder helpen om de eiwitvoeding van zijn dieren te evalueren en verder te sturen naar een efficiënter stikstofgebruik en daardoor een lagere ammoniakemissie bij zijn melkvee. Kortom, streven naar de productie van goedkopere en meer duurzame melk.

Vleesvee

Minder eiwit in het rantsoen: impact op de ammoniakemissie en dierprestaties van vleesvee (2021, Karen Goossens)
Deze presentatie werd gebracht in het kader van de ILVO Webinars Veehouderij. Karen Goossens bespreekt de invloed van eiwit in het rantsoen op ammoniakemissie en dierprestaties van vleesvee.