RUNDVEELOKET

Ammoniak-Emissiereducerende
Maatregelen en Technieken (PAS)

 


Het afzetten van stikstof in speciale beschermingszones (SBZ) bemoeilijkt de realisatie van de natuurdoelen. Dit betekent dat het verlenen van vergunningen aan bedrijven die stikstof uitstoten in de buurt van deze zones eveneens bemoeilijkt wordt. Om zowel de natuurdoelen te kunnen realiseren als de betrokken bedrijven een toekomst te geven werd de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in het leven geroepen. De PAS beoogt bij te dragen aan de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen (IHD) door de uitstoot van stikstof terug te dringen.

Meer informatie over PAS op de ILVO website


PAS-lijst rundvee

De PAS-lijst omvat ammoniak-emissiereducerende maatregelen en technieken die landbouwers kunnen aanwenden om de berekende bijdrage van hun bedrijf aan de kritische deposities te reduceren. Het is een dynamische lijst die aangepast wordt in functie van ingediende voorstellen, lopend onderzoek en nieuwe inzichten.

De PAS-lijst en combinaties van maatregelen en technieken voor rundvee*

* De staltechnieken die op de AEA-lijst staan voldoen ook aan de voorwaarden van de PAS-lijst, maar worden er niet expliciet in opgenomen.
 

PAS-lijst geiten

De PAS-lijst en combinaties van maatregelen en technieken voor geiten
 

Stikstofbeleid in Vlaanderen - Meer info

Stikstof en PAS gerelateerd onderzoek op ILVO

 • Lopende onderzoeksprojecten
  • Overzicht van de lopende onderzoeksprojecten voor melkveehouderij en vleesveehouderij
  • VOEDERPAS: Voeder als oplossing voor de stikstofcrisis. Een daling van het ruw eiwit gehalte van het rantsoen met 1 % kan voor 10 % minder NH3-uitstoot zorgen
  • ECONUTRI: Ecologische innovaties voor minder nutriëntenverlies in de landbouw. Hoe bereiken we een verminderde uitspoeling van nitraat, stikstof en fosfor, een betere controle van stikstofverliezen, ...
  • JOZ N-Kraker met dichte vloer: Bij de veehouderijen wordt een melkveestal met dichte vloer voorzien van het JOZ CiFa N-kraker systeem.
  • JOZ N-Kraker met roosters: Bij de veehouderijen wordt een melkveestal met roostervloer voorzien van het JOZ CiFa N-kraker systeem.
  • ELP-beef: Laag eiwit voeding als PAS-maatregelen voor vleesvee. Hoe kunnen veehouders bewijs aanleveren voor hun correcte toepassing van laag eiwit voeding aan vleesvee, als een reducerende maatregel van ammoniakemissies?
 • Afgelopen onderzoeksprojecten
  • Overzicht van de afgelopen onderzoeksprojecten voor melkveehouderij en vleesveehouderij
  • EKOPTI: Eiwit in de koe optimaliseren om de N- en P- excreties naar het milieu op een economische manier aan te pakken. We mikken op het efficiënter benutten van het voedereiwit door rundvee.
  • MILKEY: Het doel van MilKey is de succesvolle implementatie van effectieve mitigerende maatregelen voor broeikasgasemissies in de Europese en Vlaamse melkveehouderij.
 • Voorbije events
   

Procedure voor nieuwe PAS-maatregelen en -technieken

De procedure voor nieuwe PAS-maatregelen en -technieken kan teruggevonden worden op de website van ILVO.

 • Indieningen gebeuren via VLM
 • Wetenschappelijke beoordeling van kandidaat maatregelen gebeurt door WeComV
   

ILVO referentietaken ten behoeve van beleidsdomein omgeving

De Vlaamse veehouderij vertoont sinds enkele jaren een sterke dynamiek. Verschillende factoren, waaronder wetgevende, zorgen voor een investeringsgolf waarbij ook de omvang van de bedrijven aanzienlijk toeneemt. Dit betekent dat ook de impact ervan op de omgeving potentieel groter wordt. Hiervoor moet er een passend wetgevend kader ontwikkeld worden dat ruimte geeft voor dynamiek en tegelijk rekening houdt met mens en milieu. De regelgever en de vergunningverlener willen optimaal inspelen op deze situatie. Bij deze evenwichtsoefening is het beleidsdomein Omgeving gebaat bij een gedegen technisch-wetenschappelijke ondersteuning op vlak van milieubeveiliging in de landbouw. In dit kader verricht ILVO sinds 2012 enkele specifieke referentietaken die verband houden met luchtemissies bij landbouwactiviteiten en duurzame productietechnieken in de landbouw. Meer informatie hierover kan je terugvinden op de website van ILVO.