RUNDVEELOKET

Dierenwelzijn

Dierenwelzijn

Algemeen

ILVO Expertise dierenwelzijn Rundvee
ILVO heeft jarenlang kennis opgebouwd rond duurzame rundveehouderij waarbij het dierenwelzijn en de omgang met het dier centraal staan:

  • Wetenschappelijk onderbouwde welzijnsevaluaties (Welfare Quality® Assessment Protocol for Cattle)
  • Stress-arm omgaan met koeien
  • Vermijden van hittestress
  • CowSignals® (Koesignalen)-concept

Ontdek met de ‘formule op maat’ uw bedrijfsspecifieke noden, gaande van advies tot voordrachten of (praktijkgerichte) training!

Transport van landbouwdieren (Dienst Dierenwelzijn, 2020)
Wanneer heb je een vergunning of keuring nodig voor het transport van landbouwdieren? En wanneer niet? Een beslissingsboom schept hierin duidelijkheid en geeft aan welk type vergunning je precies nodig hebt.

Dierenwelzijnsscan (ILVO, 2019)
ILVO ontwikkelde op vraag van Boerenbond een gebruiksvriendelijke dierenwelzijnsapp. Voor de veehouder is het eenvoudig om zelf (en op vrijwillige basis) het dierenwelzijn op het bedrijf in te schatten.

Veilig omgaan met runderen (ILVO, juni 2016)
Omgaan met grote dieren en dieren in groep gaat gepaard met hoge risico's vanwege het onvoorspelbaar gedrag van de dieren en het riscico ernstig trauma’s te veroorzaken. Runderen zijn van nature vrij angstig. Het groot gewicht en hoorns van volwassen runderen levert bijkomende risico's. In het eerste deel van deze brochure staan we stil bij het gedrag van runderen en de rol die hun zintuigen daarbij spelen. In het tweede deel gaan we dieper in op de factoren die het gedrag van runderen kunnen beïnvloeden. De informatie over het gedrag van runderen en de relatie tussen mens en dier helpt om de veiligheid van de mens maximaal te garanderen en het welzijn van het dier veilig te stellen bij het uitvoeren van specifieke behandelingen bij of het omgaan met runderen.

Dierenwelzijn in een landbouwbedrijf (DL&V)
Met het oog op het dierenwelzijn zijn er voorwaarden vastgelegd om landbouwdieren te mogen houden. Ook voor het slachten en doden van dieren zijn er regels. Ook de ingrepen op gewervelde dieren die toegestaan zijn en het commercieel transport van landbouwdieren, zijn sterk gereglementeerd. Op deze pagina vind je een compleet overzicht met linken naar wetgeving omtrent de identificatie en registratie van landbouwdieren, het kweken van landbouwdieren, toegelaten ingrepen, transport van landbouwdieren en het slachten en doden van dieren.

Onderzoek naar het welzijn van landbouwdieren (2011, ILVO)
Deze brochure geeft een overzicht van lopend onderzoek aan het ILVO over het welzijn van landbouwdieren. KOmen aan bod: Risico op mastitis bij melkvee. Hoe kunnen melkveehouders bewegen naar een beter dierenwelzijn? Is modernisering gunstig voor het welzijn van melkvee? Hebben koeien behoefte aan beschutting tegen koude en hitte? Kreupelheid bij rundvee detecteren voor je het ziet?

Dierenwelzijn in de EU: het dichten van de kloof tussen ambitieuze doelstellingen en praktische uitvoering (2018, Europese Rekenkamer)
Voor het eerst is het Europese dierenwelzijnsbeleid binnen landbouw uitgebreid geëvalueerd. De EU-actie inzake dierenwelzijn zijn in belangrijke opzichten succesvol geweest, maar blijven er tekortkomingen bestaan met betrekking tot landbouwdieren. De Europese Commissie heeft strategiedocumenten (2012-2015) opgesteld als kader voor haar acties op dit gebied.

Koninklijk besluit van 1 maart 2000 inzake de bescherming van voor landbouwdoeleinden gehouden dieren
Dit besluit stelt minimumnormen vast inzake de bescherming van landbouwhuisdieren. 

Melkvee

Dierenwelzijn efficiënt scoren op het melkveebedrijf (Rundveeloket, 2022)
Zijn mijn melkkoeien happy en healthy? En hoe kan ik dat voor mijn klant en mijn omgeving in een score uitdrukken? Het nieuws uit het dierenwelzijnsonderzoek op ILVO is dat er voortaan praktische methodes ter beschikking zijn om, ofwel zelf, ofwel met een extern expert, te SCOREN op welk niveau van dierenwelzijn een melkveebedrijf zit. Ook fluctuaties en verbeterpunten zijn er uit de meetmethodes te halen.

Hebben melkkoeien het beter op een kleine boerderij? (Rundveeloket, 2022)
De schaalvergroting in de melkveehouderij gaat al decennia onverminderd voort, gestuwd door technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen en de economische druk om de productiviteit te verhogen. Daarnaast maken ook nieuwe productievoorwaarden als gevolg van maatschappelijke eisen een grotere melkveestapel tot een logische keuze. Maar wat is de impact van een grotere kudde en productiviteit op het dierenwelzijn? Duitse onderzoekers verzamelden data van ruim 3.000 bedrijven om op deze vraag een antwoord te vinden.

Dierenwelzijn in de melkveehouderij (Wageningen University and Research)
Wat is dierenwelzijn? Waarom is het belangrijk? En hoe kun je het meten? Hoe bepaal je het welzijn van melkkoeien? In dit artikel lees je over de wetenschap achter dierenwelzijn. Je leert hoe je dierenwelzijn kunt meten en bepalen. En je ziet hoe je deze principes toe kunt passen op melkkoeien. Belangrijk daarbij is de relatie tussen mens en dier.

Vleesvee

BovINE Knowledge Hub - Animal Health and Welfare (EU Project BovINE, 2022)
In the BovINE Knowledge Hub (BKH) information on four different topics is brought together: socio-economic resilience, animal health & welfare, production efficiency & quality, and environmental sustainability. Stakeholders in the European Beef Cattle sector shared en discussed their knowledge and experience in the EU Project BovINE. This led to the formation of the BKH. The information is available to all involved with cattle farming. Additionally, all registered users of the BKH are able to comment on existing information and upload new and additional material on the core themes and thus contribute to developing practical innovations that can be implemented on European beef farms.