RUNDVEELOKET

Rendabiliteit

Algemeen

Bedrijfseconomische Resultaten Bedrijfstakken (Departement Landbouw en Visserij)
Deze pagina bevat de cijfers voor de verschillende bedrijfstakken (gegroepeerd per sector) en biedt inzicht in de economische situatie. De cijfers bieden een overzicht van opbrengsten, kosten en marges van een groot aantal sectoren in land- en tuinbouw. Deze economische resultaten worden aangevuld met de belangrijkste technische en economische kengetallen. Bovendien wordt de spreiding tussen de bedrijven aangetoond door zowel de resultatenrekeningen als de kengetallen op te delen in verschillende groepen.

Bedrijfseconomische resultaten Vlaamse land- en tuinbouw: 2009 - 2013 (2015, Dept. LV)
Dit rapport biedt een overzicht van opbrengsten, kosten en marges van een groot aantal sectoren in land- en tuinbouw voor de periode 2009–2013. De
resultaten zijn afkomstig van 720 land- en tuinbouwbedrijven die deel uitmaken van het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN).

Melkvee

Voersaldo bij wissel van productiegroep (Rundveeloket, 2023)
Koeien groeperen met aangepaste rantsoenen per groep kan de voederefficiëntie verbeteren. De koeien krijgen zo een rantsoen dat nauwer aansluit bij hun behoeften, waardoor de nutriënten beter benut worden. Toch leeft de vrees dat een groepswissel de melkproductie drukt en het potentieel voordeel verloren gaat. Om dit uit te klaren analyseerden Spaanse onderzoekers data van 2.142 groepswissels van 1.960 koeien in 3 kuddes.

Meer melk, meer geld? Een ontleding van melkproductie-efficiëntie en winstmaximalisatie (Rundveeloket, oktober 2020)
Verhogen van de productie per koe verdunt de onderhoudsbehoefte en bijhorende kost. In geïndustrialiseerde gebieden, met intensieve productiesystemen, gaat echter steeds meer aandacht naar het verlagen van de milieu-impact en verhogen van de winstgevendheid. De focus verschuift daar van louter productie naar de efficiëntie van de productie.

Simulatietool - Insemineer met het juiste rietje! (ILVO, Boerenbond - 2022)
Deze tool heeft tot doel de melkveehouders te ondersteunen bij het maken van hun inseminatiestrategie op het bedrijf. Er wordt op een eenvoudige wijze aangetoond wat de meeropbrengst kan zijn als een melkveehouder gebruik maakt van gesekst sperma en gebruikskruisingen. Daarnaast kan de melkveehouder via 3 scenario's zelf de optimale situatie voor zijn bedrijf bekijken en bepalen.

Simulatietool - Wanneer is mijn koe niet meer rendabel? (ILVO, Boerenbond - 2023)
Deze tool wil de melkveehouder ondersteunen bij beslissingen omtrent zijn vervangingsstrategie. Er wordt op een gemakkelijke wijze berekend hoeveel een (reforme) koe nog minimaal moet produceren om uit de kosten te geraken. Daarbij wordt telkens gerekend naar 2 mogelijke situaties die kunnen voorkomen op het melkveebedrijf. De (reforme) koe kan vergeleken worden met een aankomende vaars die klaarstaat, of er kan berekend worden hoeveel liter melk de koe nog minimaal moet produceren om kostendekkend te zijn.

Simulatietool - Voederwinsttool (ILVO, Boerenbond - 2023)
Binnen deze tool kan een melkveehouder ondersteuning en inspiratie vinden wat betreft de samenstelling van zijn rantsoenen. Op basis van de huidige samenstelling van het rantsoen en de bijhorende productie- en marktprijzen voor voeders en melk krijgt hij suggesties aangereikt om de voerwinst op zijn bedrijf te verhogen. Is het bij de huidige prijzen bijvoorbeeld voordeliger om de productie op te drijven voor meer voerwinst? Of kan een aanbod voor een goedkoop voermiddel effectief wat extra winst in de marge opleveren? Via de voerwinsttool kan een eerste inschatting gemaakt worden die helpt om te evalueren wat haalbaar is op het melkveebedrijf. Vanuit deze eerste evaluatie kan samen met de voeradviseur op zoek te gaan naar de optimale voerwinst op uw bedrijf.

Inkomensverschillen op melkveebedrijven: verklarende parameters (2011, Dept. LV)
Het inkomen in de melkveehouderij fluctueert van jaar tot jaar door volatiele prijzen van melk en vlees, maar ook van voeders en andere productiefactoren. De betere melkveebedrijven slagen er echter in een arbeidsinkomen te genereren dat een stuk hoger ligt dan gemiddeld. Welke factoren spelen hierbij een rol en hoe slagen deze bedrijven er in om hun rendabiliteit structureel hoog te houden?

Bedrijfsvoering melkvee: evaluatie en mogelijkheden optimalisatie (2014, Inagro)
Overzicht van de kengetallen met de grootste impact op het bedrijfssaldo in de melkveehouderij en bijhorende streefwaarden.
Kengetallen: Voersaldo en krachtvoerverbruik, vruchtbaarheid en tussenkalftijd, vervangingspercentage, verkoopprijzen reforme koeien en kalveren, afkalfleeftijd vaarzen, uiergezondheid.

Hoe omgaan met dalende cashflow per liter melk? (Melkveebedrijf juni 2018, Liba)
Stijgende kosten en een gelijkblijvende melkprijs leiden tot een daling van de cashflow per liter melk. Een groei van de melkproductie is voor vele melkveehouders het meest evidente antwoord om de cashflow op bedrijfsniveau op peil te houden. Door deze verdere intensivering wordt een bedrijf echter nog gevoeliger voor volatiele prijzen. Dit artikel geeft duiding bij de dalende cashflow per liter melk en reikt ook oplossingen aan voor de melkveehouder. Start met het kennen van de bedrijfsspecifieke cashflow, maak een financieel plan bij investeringen en laat de melkproductie bij voorkeur groeien door aanpassingen van het management.

Een volatiele melkprijs: Het effect op het risicoprofiel van melkveebedrijven (2011, ILVO)
De melkveehouderij wordt, mede door de afgebouwde marktondersteuning in de EU, gekenmerkt door een volatiele melkprijs. Deze volatiliteit heeft een grote impact op de rendabiliteit en het risico op een melkveebedrijf. Deze publicatie vergelijkt de risicoprofielen van enkele Vlaamse melkveebedrijven om zo de gevolgen van de huidige volatiele melkprijs op het risico en return van deze bedrijven in te schatten

Economische impact van de ruwvoermelkproductie (2012, Dept. LV)
Eigen winning van voldoende kwaliteitsruwvoeders is belangrijk op een melkveebedrijf. De parameter ruwvoedermelkproductie is een bepalende factor voor de rendabiliteit op het melkveebedrijf. In deze brochure wordt een analyse gemaakt van impact van ruwvoerwinning op de rendabiliteit van melkveebedrijven. Ook worden de basisprincipes van een goede ruwvoerproductie kort weergegeven.

Preventie van hittestress: kosten en opbrengsten van verschillende technieken in beeld (EHBH Koe, 2023)
De laatste jaren komt hittestress bij melkvee meer en meer voor. De sector toont zich innovatief in het verminderen van de impact van hittestress op melkvee. Van ventilatoren tot watertechnieken alsook combinaties van maatregelen deden hun ingang om het welzijn en de productie van melkvee te beschermen. 

Vleesvee

Brochure - Rendabiliteits- en kostprijsanalyse Vleesvee 2023 (Dept LV, 2023)
Het doel van deze studie is om de bedrijfseconomische situatie van bedrijven met vleesveeactiviteiten te beschrijven aan de hand van recente gegevens. Hierbij wordt dieper ingegaan op de economische resultaten en de relevante technische en economische kengetallen. Dit rapport bouwt voort op voorgaande studies die de rendabiliteit en kostprijs van de vleesveesector analyseren, waarvan de laatste studie uitkwam in 2015 (Vrints & Deuninck, 2015).

Artikelreeks vleesvee - Rendabiliteit: Kalveren verkopen of zelf afmesten? (Goedele Vrints, Landbouwmonitoringsnetwerk, Dept LV, 2022)
Met behulp van de data van het Landbouwmonitoringnetwerk (LMN) van het Departement Landbouw en Visserij worden economische resultaten van een groep bedrijven onder de loep genomen. Op basis van de bedrijfsvoering worden 2 homogene groepen gedefinieerd: bedrijven met gesloten vleesvee en bedrijven die voornamelijk stierkalveren verkopen. De data worden geanalyseerd voor de boekjaren 2016 tot en met 2020.

Premieregeling voor behoud gespecialiseerde zoogkoeienhouderij
Elke lidstaat heeft binnen het Europees landbouwbeleid de keuze om gekoppelde steun te organiseren. Vlaanderen heeft ervoor gekozen om gekoppelde steun te voorzien voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij. Elke landbouwer die beschikt over een erkende zoogkoeienhouderij kan jaarlijks instappen in de premieregeling indien hij aan de gestelde voorwaarden voldoet.

Rendabiliteit in de vleesveehouderij: Management ter beperking van kalversterfte (2013, Dept. LV)
De rendabiliteit van zoogkoeien hangt grotendeels af van het aantal dieren dat jaarlijks verkocht wordt, hetzij als vleesstier, hetzij als reforme koe. Het wordt in belangrijke mate bepaald door de vruchtbaarheid en de sterfte. In deze brochure worden de oorzaken van de kalversterfte achterhaald en worden praktijkgerichte adviezen gebundeld om te komen tot betere zoötechnische resultaten met het oog op het verbeteren van de rendabiliteit op een vleesveehouderij.

Rentabiliteits- en kostprijsanalyse vleesvee (2012, Dept. LV)
Doelstelling van het rapport is een rentabiliteits- en kostprijsanalyse van de vleesveesector. Het rapport gaat dieper in op de belangrijkste technische kengetallen en economische resultaten van de vleesveesector op basis van het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN). Een opdeling van de bedrijven volgens bruto saldo levert de mogelijkheid deze groepen ook op technisch vlak te vergelijken. Technische en economische kengetallen: vruchtbaarheid, sterfte, groei, krachtvoederverbruik, en verkoop van dieren.

Rendabiliteit en IVB slachtgegevens (Presentatie november 2018, Dirk Audenaert, Boerenbond)
De laatste 11 jaar kwam het gemiddeld arbeidsinkomen per zoogkoe geen enkel jaar positief uit! Dit illustreert waarom veel vleesveehouders hun activiteit in vraag stellen. Toch slagen de betere vleesveebedrijven er wel nog in om een positief arbeidsinkomen te genereren. De I.V.B. slachtgegevens vormen een handig hulpmiddel om de technische resultaten van een vleesveebedrijf te monitoren en bij te sturen. De dagelijkse groei heeft immers een grote invloed op de rendabiliteit.

Veeteelt Vlees, 2010 - 2011: Serie economie - Vleesveehouderij

Bruto-opbrengst per zoogkoe: 'Het vakmanschap van de vleesveehouder uit zich vooral aan de opbrengstzijde'

Variabele kosten per zoogkoe: 'Een uitgekiend rantsoen verdient meer dan ooit onze aandacht'

Vaste kosten per zoogkoe stijgen: 'Investeringsdrang bij vleesveehouders is terug van weggeweest'

Bedrijfs- versus gezinsinkomen: 'Bedrijfseconomisch gezien heeft het gezinsinkomen geen vergelijkingswaarde'