RUNDVEELOKET

Geldig voor het jaar 2023

Convenant Enterische Emissies Rundvee

Maatregel 16: Slachtleeftijd bij vleesstieren


Maatregel 16: Slachtleeftijd vleesstieren (pdf)

Sneller bereiken van de slachtleeftijd bij vleesstieren

Door het streven naar het sneller bereiken van de slachtleeftijd van vleesvee door middel van optimaal management kunnen de enterische methaanemissies van het totale bedrijf gereduceerd worden. Door de voederbenutting te verbeteren, en zo de groei te stimuleren, zal de vleesstier op jongere leeftijd slachtrijp zijn. Dit leidt ertoe dat dat dieren minder lang aangehouden moeten worden.

Diercategorie: Vleesvee
Reductiepercentage: Effect op dieraantallen en diercategorieën
Verplichte randvoorwaarden: Niet van toepassing
Economische gevolgen: Lagere voederkosten per kg groei
Neveneffecten:

 

Reductiepercentage

Deze maatregel heeft geen eigen reductiepercentage. Doordat deze maatregel leidt tot het minder lang aanhouden van vleesvee, zal de reductie in methaanemissies onrechtstreeks bekomen worden door het effect op de dieraantallen in de categorie vleesstieren. Per dier dat zo netto minder gehouden wordt, daalt de uitstoot van de sector met ongeveer 48 kg CH4 of 1,2 ton CO2-eq. 

Randvoorwaarden

Door het streven naar het sneller bereiken van de slachtleeftijd van vleesvee door middel van een optimaal management zullen deze dieren minder lang aangehouden moeten worden. Door de voederbenutting te verbeteren, en zo de groei te stimuleren, kan de stier op een jongere leeftijd slachtrijp zijn. 

De reductie van deze maatregel schuilt in de aanwezigheid van minder vleesvee. Wanneer de vrijgekomen plaatsen opgevuld worden door nieuwe dieren, zal er op bedrijfsniveau geen absolute reductie van enterische emissies plaats vinden.

Mogelijke neveneffecten

Indien de vleesstieren vroeger geslacht worden (bv. op 18 maanden), kan het slachtgewicht nog 50-100 kg lager liggen dan bij een dier van 24 maanden oud. De verhoogde voederefficiëntie gaat dus gepaard met een lagere totale vleesproductie per dier. De vleesproductie per dierplaats daarentegen zal even hoog of hoger liggen.

Praktische toepasbaarheid

Goede bedrijfsbegeleiding kan helpen om sneller de slachtleeftijd van vleesstieren te bekomen door middel van aanpassingen in het bedrijfsmanagement.

Bedrijfseconomische effecten

Dankzij het sneller bereiken van de slachtleeftijd van vleesstieren zal een lager aantal dieren op het bedrijf aanwezig zijn. Deze maatregel zorgt voor een verdere optimalisatie en verbeterde efficiëntie van het bedrijf, wat kan bijdragen tot een daling in de kosten.

Door de groei en voederefficiëntie te optimaliseren zouden de totale voederkosten per kg groei kunnen dalen.

Monitoring en opvolging van de maatregel

De monitoring en opvolging van deze maatregel gebeurt door de jaarlijkse registratie en opvolging van het aantal dieren bij Sanitel.

Maatregel 16: Slachtleeftijd vleesstieren (pdf)