RUNDVEELOKET

Geldig voor het jaar 2022

Convenant Enterische Emissies Rundvee

Maatregel 3: Doordachte gebruikskruisingen


Maatregel 3: Doordachte gebruikskruisingen (pdf)

Doordacht inzetten van gesekst sperma en gebruikskruisingen

Door gebruik van gesekst sperma komen er meer vaarskalveren van de beste dieren ter wereld. Ook kan een groter aantal melkkoeien (ondereind van de veestapel) ingekruist worden met vleesstieren (gebruikskruising) met het oog op kruisingskalveren voor de kalfsvleesproductie. Zo verbeter je niet alleen de genetica van uw veestapel en de opbrengsten uit de verkoop van nuchtere kalveren, maar daalt ook het aantal stuks jongvee ter vervanging van melkkoeien op het bedrijf. Onrechtstreeks kan deze maatregel bijdragen tot het verlagen van het vervangingspercentage van je bedrijf.

Diercategorie: Melkvee (vrouwelijk jongvee en slachtkalveren) 
Reductiepercentage: Effect op dieraantallen en diercategorieën
Verplichte randvoorwaarden: Niet van toepassing
Streefcijfer: Bedrijfsspecifiek in functie van het vervangingspercentage (marge voor kalversterfte, vruchtbaarheidsproblemen,
seizoenspreiding, …). De overige dieren worden met een vleesras geïnsemineerd.
Economische voordelen: Lagere opfokkosten, hogere verkoopsprijs voor kruisingskalveren, maar wel een hogere kostprijs voor de aankoop van gesekst sperma ten opzichte van conventioneel sperma.
Neveneffecten: Lagere milieu- en klimaatimpact voor diercategorie jongvee.

 
Reductiepercentage

Deze maatregel heeft geen eigen reductiepercentage. Doordat deze maatregel leidt tot minder jongvee, zal de reductie in methaanemissies onrechtstreeks bekomen worden door het effect op de dieraantallen. Bij een gemiddelde afkalfleeftijd van 26 maanden, produceert één stuks jongvee in totaal 88 kg CH4 per jaar. Per dier dat minder gehouden wordt, is er dus een reductie met 88 kg CH4.

Randvoorwaarden

De reductie van deze maatregel schuilt in het houden van minder jongvee. Als de vrijgekomen plaatsen opgevuld worden door nieuwe dieren, is er op bedrijfsniveau geen absolute reductie van enterische emissies.

Mogelijke neveneffecten

Door een lager aantal jongvee daalt de milieu- en klimaatimpact van deze categorie (mestproductie en emissies verbonden aan het jongvee).

Praktische toepasbaarheid

Een uitgekiende strategie voor selectie van vaarzen en koeien om te insemineren met gesekst sperma verbetert de genetische vooruitgang van de veestapel en vermindert het aantal stuks jongvee ter vervanging van de melkkoeien. KI-organisaties en/of KI-dierenartsen kunnen hierin begeleiden.

Bedrijfseconomische effecten

Deze maatregel heeft (mogelijk) een positief effect op de totale melkproductie en andere kenmerken door een hoger genetisch potentieel van de jongveestapel. Het houden van minder jongvee zorgt voor een lagere opfokkost.

Deze maatregel maakt het mogelijk om meer koeien (ondereind van de veestapel) te insemineren met sperma van vleesrassen (gebruikskruising) en zo hogere opbrengsten uit de verkoop van kruisingskalveren te realiseren. Op deze manier kan je de extra kosten van de aankoop van gesekst sperma (deels) terugwinnen.

Monitoring en opvolging van de maatregel

De monitoring en opvolging van deze maatregel gebeuren via de duurzaamheidsmonitor van MilkBE.

Maatregel 3: Doordachte gebruikskruisingen (pdf)