RUNDVEELOKET

Geldig voor het jaar 2023

Convenant Enterische Emissies Rundvee

Maatregel 2: Dubbeldoelrassen


Maatregel 2: Dubbeldoelrunderen (pdf)

Gebruik van dubbeldoelrassen

Dubbeldoelrassen hebben een methaanuitstoot die lager is dan hoogproductief melkvee maar hoger dan hoogproductief vleesvee. Bedrijven die kiezen voor een dubbeldoel ras in de plaats van een hoogproductief melkveeras, kiezen ook voor een daling van de absolute methaanemissie van het bedrijf (bij gelijke dieraantallen). Op vleesveebedrijven daarentegen zal een omschakeling van een hoogproductief vleesveeras naar een dubbeldoelras de methaanemissie van dat bedrijf doen stijgen (bij gelijke dieraantallen), maar in minder sterke mate dan bij omschakeling van een hoogproductief vleesveeras naar een hoogproductief melkveeras. 

Diercategorie: Melkvee en vleesvee 
Reductiepercentage: Verschuiving van diercategorie, lagere emissiefactor van dubbeldoeldieren ten opzichte van melkveerassen (nog te bepalen)
Verplichte randvoorwaarden: De dieren beschikken over ten minste 6/8 rasdelen van zuiver dubbeldoelrassen (75% dubbeldoel).
Streefcijfer: Bedrijfsspecifiek
Economische voordelen: Risicospreiding als producent van melk en vlees
Neveneffecten: Een verschuiving van landgebruik als gevolg van meer ruwvoeder- en minder krachtvoedergebruik op het bedrijf is mogelijk. Een relatieve toename van het graslandareaal is positief voor koolstofopslag onder grasland maar het vervoederen van meer grasrijke rantsoenen kan leiden tot meer methaanvorming in de pens.

 

Reductiepercentage

Reductie wordt veroorzaakt door een verschuiving in de verschillende diercategorieën. Dubbeldoeldieren zullen een andere emissiefactor hebben dan melkvee- en vleesveerassen. De emissiefactor van dubbeldoelrassen is nog te bepalen.

Randvoorwaarden

Het is belangrijk dat de diercategorie dubbeldoel duidelijk is afgelijnd. Voor deze maatregel kan een dier als dubbeldoel beschouwd worden indien er gebruik gemaakt wordt van stamboekregistratie met daarbij minimaal 6/8 rasdelen van een dubbeldoelras op dierniveau (75% dubbeldoel). Tot de categorie “dubbeldoel” behoren rassen zoals: Witblauw dubbeldoel, West-Vlaams Rood, Oost-Vlaams Wit-Rood, Kempens Roodbont, Fleckvieh, Normandisch dubbeldoel, MRIJ, … 

Mogelijke neveneffecten

Een verschuiving van landgebruik als gevolg van meer ruwvoeder- en minder krachtvoedergebruik op het bedrijf is mogelijk. Een relatieve toename van het graslandareaal is positief naar koolstofopslag onder grasland maar het vervoederen van meer grasrijke rantsoenen kan leiden tot meer methaanvorming in de pens. 

Praktische toepasbaarheid

De stamboeken van de dubbeldoelrassen, de fokkerij- en landbouworganisaties en de onderzoeksinstellingen kunnen u begeleiden in de omschakeling van hoogproductieve rundveerassen naar dubbeldoelrassen. Aanpassingen in het management situeren zich op het vlak van de huisvesting, de voeding, de graslanduitbating, de voortplantingstechnieken, … 

Bedrijfseconomische effecten

Dubbeldoeldieren hebben een lagere melkproductie (5.000 à 6.000 vs. 8.304 kg) maar een hogere vleesproductie per dier (± 60% snijvlees vs. ± 40% snijvlees) in vergelijking met het gespecialiseerde melkveeras Holstein-Friesian. De afzet van vlees en melk kan risico´s spreiden en daardoor de bedrijven economisch weerbaarder maken. 

De genetische pool van de lokale dubbeldoelrassen is eerder klein. Dit kan enerzijds een beperking vormen om met deze rassen te fokken omwille van het risico op inteelt, anderzijds zorgt het toenemen van de populatie voor nieuw bloed in het ras. 

Voor het in stand houden van lokale rundveerassen (Vlaamse dubbeldoelrassen) en het behoud van genetische diversiteit in de Vlaamse rundveestapel kan de veehouder een subsidie ontvangen (Agromilieumaatregel ‘Behoud van lokale rundveerassen’). 

Door het hogere ruwvoederopnamevermogen van dubbeldoelrassen en het lager krachtvoederverbruik als gevolg is een gunstige invloed op de voederkosten mogelijk. De kosten en opbrengsten voor een veehouder zullen sterk afhangen van de plaatselijke omstandigheden (kostprijs grond en arbeid). Daarnaast worden dubbeldoeldieren gekenmerkt door een hogere vruchtbaarheid, een betere gezondheid en een hogere vleesproductie vanuit de melkveehouderij.

Monitoring en opvolging van de maatregel

De monitoring en opvolging van deze maatregel gebeuren via stamboekregistratie. Via de duurzaamheidsmonitor van MilkBE komen de bedrijven in beeld die deze maatregel zullen toepassen.

Maatregel 2: Dubbeldoelrunderen (pdf)