RUNDVEELOKET

Geldig voor het jaar 2022

Convenant Enterische Emissies Rundvee

Maatregel 1: Bierdraf - Koolzaadschroot


Maatregel 1: Bierdraf - Koolzaadschroot (pdf)

Bierdraf en koolzaadschroot voor melkvee

De combinatie van bierdraf en koolzaadschroot binnen een basisrantsoen van maïskuil en graskuil reduceert de methaanvorming bij lacterend
melkvee. Wel moet de samenstelling van het totaal rantsoen aan bepaalde voorwaarden voldoen.

De combinatie van bierdraf en koolzaadschroot vervangt sojaschroot in het rantsoen.

Diercategorie: Melkvee (lacterende melkkoeien) 
Reductiepercentage: Impact op de methaanemissiecoëfficiënt van lacterende koe; 8% op jaarbasis voor het aantal lacterende melkkoeien op het bedrijf die het rantsoen toegediend krijgen
Verplichte randvoorwaarden: Het totaal rantsoen moet bestaan uit (op droge stof basis):

  • 9,9 - 12,1% bierdraf
  • 4,4 - 5,4% bestendig koolzaadschroot
  • 3,2 - 4% onbestendig koolzaadschroot
  • 34 - 42% maïskuil 
  • 20 - 24% graskuil

Economische voordelen: Bedrijfsspecifiek. Bierdraf en koolzaadschroot zijn reststromen en vervangen sojaschroot in het rantsoen.
Neveneffecten: Lagere carbon footprint door vervanging van (uit derde landen) ingevoerd sojaschroot. Neveneffecten op melkkoeien op lange termijn zijn onbekend.

 
Reductiepercentage

Bij toepassing van deze maatregel wordt een methaanemissiereductie van 8% in rekening gebracht op jaarbasis voor het aantal lacterende melkkoeien op het bedrijf die het rantsoen toegediend krijgen gedurende de lactatie.

Randvoorwaarden

Aan deze maatregel zijn randvoorwaarden vastgelegd aan het rantsoen. Het totaal rantsoen moet voldoen aan volgende samenstelling (op droge stof basis): 

  • 34 - 42 % maiskuil, 
  • 20 - 22% graskuil,
  • 4,4 - 5,4% bestendig koolzaadschroot met volgende samenstelling: 345 - 421 g RE/kg DS, 36 - 44 g RV/kg DS, 136 - 166 g RC/kg DS)
  • 3,2 - 4% onbestendig koolzaadschroot met volgende samenstelling: (351 - 429 g RE/kg DS; 35 - 43 g RV/kg DS, 121 - 148 g RC/kg DS
  • 9,9% - 12,1% bierdraf met volgende samenstelling: (222 - 271 g RE/kg DS, 88 - 107 g RV/kg DS, 157 - 192 g RC/kg DS)
Mogelijke neveneffecten

De combinatie bierdraf /koolzaadschroot vervangt het aandeel sojaschroot in het voederrantsoen. Afhankelijk van de herkomst van het sojaschroot zal deze maatregel, naast het effect van de verlaagde methaanemissie, ook de globale carbon footprint van de melk verkleinen.

De praktijkproeven hebben nog niet over meerdere jaren gelopen, hierdoor zijn eventuele effecten van deze maatregel op de melkkoeien op lange termijn nog niet onderzocht. 

Praktische toepasbaarheid

De verstrekking gebeurt door lokaal bierdraf in het ruwvoeder te mengen in combinatie met koolzaadschroot dat aangeleverd wordt. Het voeder wordt toegediend aan de diercategorie waarvoor deze maatregel bestemd is, namelijk lacterende melkkoeien.

Wil je zelf aan de slag met deze maatregel of gebruik je al koolzaadschroot/bierdraf in het voederrantsoen en wil je de impact kennen op de methaan uitstoot van je melkveebedrijf? Meer info vind je op de website van Smart Melken en bij de voederadviseur.

Bedrijfseconomische effecten

Bierdraf is beperkt verkrijgbaar op de markt zodat enkel bedrijven die het vandaag reeds in voldoende mate beschikbaar hebben er gebruik van kunnen maken. 

Of deze maatregel de kosten van het rantsoen voor een veehouder verhoogt of verlaagt is bedrijfsspecifiek.

Monitoring en opvolging van de maatregel

De administratieve monitoring en opvolging van deze maatregel met het oog op de berekening van de impact in de broeikasgasinventaris, gebeurt via de duurzaamheidsmonitor van MilkBE. Aan de hand van facturatiegegevens van het voeder en rantsoenberekeningen wordt deze maatregel gemonitord. Aanvullend kunnen bijkomende steekproeven uitgevoerd worden naar de samenstelling van het voederrantsoen door een geaccrediteerde instelling.

Varia - toekomst

Meer onderzoek over de technische samenstelling van het basisrantsoen, het achterliggende mechanisme tot methaanreductie, de combinatie met beweiding, het gebruik van alternatieven van bierdraf zoals DDGS, …  worden verder onderzocht (Project HappyCliMi).

Maatregel 1: Bierdraf - Koolzaadschroot (pdf)