RUNDVEELOKET

Waterkwaliteit

Algemeen

Kenniscentrum Water (Inagro)

Het eerste aanspreekpunt voor al uw water gerelateerde vragen!

 • Gebruik van (alternatieve) waterbronnen
 • Waterbehandelingstechnieken
 • Afvalwaterzuivering
 • Remediatietechnieken oppervlakte- en grondwater
 • Wetgeving i.v.m. water
Inagro

Waterportaal (Oost-Vlaanderen)

Kennisloket met praktijkervaring en informatie rond waterbeheer op land- en tuinbouwbedrijven. Focus op plantaardige productie!

 • Alternatieve waterbronnen
 • Waterkwaliteit, ontijzering, beregening
 • Gewasbescherming:
  • Emissiereductie
  • Verwerking
Waterportaal

 

Belevingsdag Water - Inagro
Binnen het demonstratieproject ‘Goed drinkwater, het onzichtbare goud in een veeteeltbedrijf’ focusten Inagro, Hooibeekhoeve, Pluimveebedrijf en PVL 2 jaar op waterkwaliteit binnen de veehouderij. Als afsluiter van dit project organiseerde Inagro een Belevingsdag water in de veehouderij.

Kwaliteitseisen

Referentiewaarden Diergezondheidszorg Vlaanderen: Drinkwaterkwaliteit Rundvee (DGZ)
Referentiewaarden voor drinkwater waaraan best wordt voldaan voor rundvee.

Kwaliteitseisen voor reinigingswater van de melkinstallatie en drinkwater voor het melkvee (Dept. LV)
Melk komt in de melkinstallatie rechtstreeks in contact met de resten van het spoelwater van de melkinstallatie. Het spoel- en reinigingswater van de melkinstallatie moet dan ook voldoen aan de normen van drinkwater.

De Integrale Kwaliteitszorg Melk (IKM) legt kwaliteitseisen op voor het drinkwater voor melkkoeien. Als er ander water dan leidingwater wordt gebruikt, legt IKM een tweejaarlijkse analyse op om de waterkwaliteit te bepalen en aan te tonen.

Kwaliteitseisen drinkwater voor vleesvee en kalveren
Bij kalveren is de pens nog niet volledig ontwikkeld en gebeurt de spijsvertering zoals bij eenmagigen. Voor het drinkwater voor kalveren gelden daarom dezelfde kwaliteitseisen van drinkwater als bij varkens. Vanaf de leeftijd van ongeveer 6 maanden, als de pens volledig ontwikkeld is, gelden de iets soepelere kwaliteitseisen voor runderen.

Ontsmetten van drinkwater op veeteeltbedrijven: noodzaak of luxe? (Dept. LV, 2010)
Gezien de sterke waterafhankelijkheid van veeteeltbedrijven wordt daarom opnieuw massaal overgeschakeld op ‘alternatieve’ waterwinningen zoals hemelwater en open put water. Deze waterbronnen worden vaak gekenmerkt worden een verhoogde bacteriologische belasting, zeker in de zomerperiode. Water van slechte kwaliteit kan aanleiding geven tot sluimerende problemen die niet altijd even makkelijk in beeld te krijgen zijn. Tips voor een correcte staalname, richtwaarden voor waterkwaliteit en enkele ontsmettingstechnieken.

Lastenboeken

Integrale Kwaliteitszorg Melk (IKM)
Normlijst IKM: Drinkwater / Reinigingswater