RUNDVEELOKET

Drinkwater

Algemeen

Ontsmetten van drinkwater op veeteeltbedrijven: noodzaak of luxe? (DL&V, 2010)

Gezien de sterke waterafhankelijkheid van veeteeltbedrijven wordt daarom opnieuw massaal overgeschakeld op ‘alternatieve’ waterwinningen zoals hemelwater en open put water. Deze waterbronnen worden vaak gekenmerkt worden een verhoogde bacteriologische belasting, zeker in de zomerperiode. Water van slechte kwaliteit kan aanleiding geven tot sluimerende problemen die niet altijd even makkelijk in beeld te krijgen zijn. Tips voor een correcte staalname, richtwaarden voor waterkwaliteit en enkele ontsmettingstechnieken.

Melkvee

Drinkwatervoorziening melkvee (2012, Nieuwsbrief BAM Inagro)

Water is het belangrijkste voedingselement van melkvee. Een melkkoe kan tussen 70 en 180 liter water nodig hebben per dag. Er moet dus zeker steeds voldoende water van goede kwaliteit beschikbaar en bereikbaar zijn om de melkproductie optimaal te houden.

Duurzaam watergebruik op melkveebedrijven (2018, Interactief Waterbeheer)

Deze brochure brengt de verschillende waterstromen op een melkveebedrijf in kaart en behandelt de omschakeling naar alternatieve waterbronnen, het uitvoeren van waterbesparende maatregelen en het opvolgen van een waterzuiveringssysteem met oog op het voldoen aan de lozingsnormen of hergebruik van het effluent.

Vleesvee

 

Ontsmetten van drinkwater: Technieken en aandachtspunten (Departement Landbouw & Visserij)