RUNDVEELOKET

Mest

Wetgeving

MAP6: Zesde Actieprogramma in uitvoering van de nitraatrichtlijn 2019-2022 (VLM)
Met het 6de actieprogramma ambieert Vlaanderen dan ook een reductie van de nutriëntenverliezen uit land- en tuinbouw om de waterkwaliteit in lijn te brengen met de Europese doelstellingen. Het uitgangspunt is een aanpak die een verdere loskoppeling van de economische activiteit en de milieu-impact nastreeft. Er wordt ingezet op het verhogen van de effectiviteit van het bestaande beleid door een betere handhaving en implementatie en op een gebiedsgerichte aanpak die maatregelen doelmatig inzet in gebieden waar een afstand tot de te bereiken doelen bestaat.

Mestrapporten (VLM / Mestbank)
In het jaarlijks Mestrapport worden alle belangrijke elementen van het mestbeleid onder de loep genomen. Ook wordt de samenhang tussen de verschillende deelaspecten belicht. Uiteindelijk biedt het Mestrapport een totaalbeeld van de mestproblematiek in de landbouw in Vlaanderen. Bent u geïnteresseerd in één specifiek thema, neem dan even de inhoudstafel door en ga dan naar het specifieke hoofdstuk.

Nitraatresidurapporten (VLM / Mestbank)
Om het oppervlakte- en grondwater te beschermen tegen de uitspoeling van nitraten, volgt de Mestbank het nitraatresidu van de landbouwgronden op. Elk najaar worden in de periode van 1 oktober tot en met 15 november heel wat landbouwpercelen bemonsterd voor een nitraatresidubepaling. De Vlaamse Landmaatschappij evalueert de metingen van het nitraatresidu en bundelt de resultaten elk jaar in een nitraatresidurapport.

Verwerking en bewerking

Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCM) - Kenniscentrum mestbewerking/mestverwerking
Het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking stimuleert en ondersteunt de implementatie van een duurzame mestbe- en verwerking in Vlaanderen en een milieukundig verantwoorde afzet van de eind- en nevenproducten. Het VCM treedt hierbij op als facilitator en intermediair tussen overheid en het bedrijfsleven en positioneert zich als aanspreekpunt en kenniscentrum voor de mestbe-/verwerking in Vlaanderen. Als kenniscentrum evalueert VCM op proactieve en objectieve wijze zowel de huidige mestbe-/verwerkingstechnieken als technologische en organisatorische innovaties. VCM is een overlegplatform, kenniscentrum en aanspreekpunt voor alle Vlaamse ketenpartners die betrokken zijn bij mestbe-/verwerking en de valorisatie van nutriënten en grondstoffen uit mest.

Oplossingen voor het mestoverschot in de melkveehouderij (2018, brochure VCM)
Deze brochure bundelt zowel de reeds gekende, mature mestverwerkingstechnieken als de meer innovatieve technieken met recuperatie van nutriënten zoals stikstof of fosfor. Naast de bespreking van de verschillende technieken, worden eerst enkele belangrijke kanttekeningen gemaakt, namelijk de specifieke kenmerken van rundermest, over de noodzaak van mestverwerkingscertificaten, het belang van schaalgrootte en de mogelijke werklast. Het derde deel van deze handleiding bespreekt de wetgeving en de subsidiekanalen.

Vraag / Antwoord: Mechanisch scheiden van runderdrijfmest (september 2021, Rundveeloket)
Welke mogelijkheden biedt het mechanisch scheiden van drijfmest op een melkveebedrijf? Welke mestromen worden gevormd en kan ik de vaste fractie als strooisel voor de ligboxen gebruiken? Getuigenis uit de praktijk: Mest scheiden op een melkveebedrijf (Bram Maes)

Praktisch

Kennisplatform: bodemkwaliteit, groenbedekker/vanggewas en optimale bemesting (B3W, 2024)
Op dit digitaal kennisplatform bundelt B3W alle nuttige wetenschappelijk informatie die de onderzoekers in de verschillende praktijkcentra. Naast artikels, filmpjes, infofiches, ... vind je hier ook getuigenissen van landbouwers en praktische tips om op je eigen bedrijf aan de slag te gaan. De behandelde thema's gaan van bodemkwaliteit, groenbedekkers/vanggewassen en optimale bemesting tot technieken die op jouw specifieke bedrijf kunnen leiden tot een duurzamer bodem- en nutriëntenbeheer.

Vraag / Antwoord: 23 november 2018 - Schuimvorming op mest
Welke factoren beïnvloeden schuimvorming op mest en wat kan er preventief of curatief aan gedaan worden om dit probleem te vermijden of minimaliseren?

Handboek Melkveehouderij: Bemesting (2020/2021, Wageningen University and Research)
In dit hoofdstuk van het Handboek Melkveehouderij wordt voor alle relevante mineralen in de bodem een advies gegeven voor een technisch optimale bemesting. Let er steeds op dat technische bemestingsadviezen kunnen afwijken van wat wettelijk toegelaten is. Ook wordt de samenstelling en eigenschappen van diverse types dierlijke en kunstmeststoffen behandeld. Het onderdeel over gebruiksnormen is gebaseerd op de Nederlandse situatie en dus niet bruikbaar in Vlaanderen. Voor de meest recente mestwetgeving in Vlaanderen kan u terecht op de website van de Mestbank (VLM).

Mest verdund toedienen op grasland: doe jij dat ook? (2024, artikel B3W)
Om een beter beeld te krijgen van de praktijk in Vlaanderen lanceerde B3W tijdens het voorjaar 2023 een online enquête rond het verdunnen van drijfmest op grasland. Hoewel de respons met 45 ingevulde vragenlijsten laag was, geven de antwoorden toch een goed beeld van hoe de techniek in Vlaanderen wordt toegepast. Het overgrote deel van de respondenten heeft melkvee en gebruikt de eigen mest.