RUNDVEELOKET

Kostprijsraming voedergewassen geactualiseerd

Grasland - maïs - voederbieten - grasklaver

Download de tabel

Kostprijzen van op het bedrijf geteelde voedergewassen verschillen sterk naargelang de bedrijfsstructuur, grondsoort, management, vruchtwisseling,...  Bovendien hebben weersomstandigheden als in 2018 op de ene teelt al meer weerslag dan op de andere. Deze kostprijzen hebben een grote invloed op het bedrijfsresultaat.
 
Deze tabel geeft een raming weer van de gemiddelde kostprijs voor enkele gangbare teelten op een melkveebedrijf: maïs met groenbemester, grassnede gevolgd door mais, grasland onder maaivoorwaarden, grasland 1 snede maaien-rest begrazen, grasklaver onder maaivoorwaarden en voederbieten. Voor elke teelt werden de kosten berekend per ha, per kg DS maar ook per eenheid voederwaarde uitgedrukt als kVEM-equivalent. Belangrijk is dat alle kosten gerekend werden aan loonwerkkost, dus inclusief arbeid. Ruwvoeders kunnen zo ruwweg met elkaar of met aangekochte bijproducten of krachtvoer worden vergeleken. 
 
Aan deze tabel werkten diverse partners van het LCV mee: Hooibeekhoeve, Boerenbond, ILVO, Vlaamse overheid – departement Landbouw & Visserij, Hogent, Inagro.

Download de tabel

Koe aan het voerhek met ruwvoer