RUNDVEELOKET

Ecoregeling voedermanagement methaanreducerende maatregelen


In 2022 hebben een 80-tal melkveehouders de eerste stappen gezet met het nemen van voedermaatregelen om de methaanemissies uit de pens bij melkvee te verminderen.  Ze namen hiertoe maatregelen zoals toevoeging van bierdraf-koolzaadschroot, geëxtrudeerd of geëxpandeerd lijnzaad, nitraat, koolzaadvet of 3-NOP. Dit zijn voeders of voederadditieven waarvan bewezen is dat ze bij bepaalde randvoorwaarden de methaanuitstoot gevoelig kunnen verminderen. De landbouwers werden hiertoe deels financieel ondersteund door de overheid in het kader van de pre-ecoregeling voedermanagement. Ook de brede sector werkte mee om deze maatregelen te ondersteunen en hun ingang te doen vinden in de sector.

Doelstelling van het Convenant Enterische Emissies Rundvee (CEER)

In 2019 werd het convenant opgemaakt tussen de brede agro-voedings- en toeleveringsketen en het Departement Landbouw en Visserij om de broeikasgasemissies in de primaire sector te verminderen en zo mee te werken aan de mondiale doelstelling om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C. Op deze manier draagt de sector bij om de steeds toenemende frequentie van extreme weersomstandigheden  zoals langdurige droogte en hitte, te hevige neerslag, verschuiving van de seizoenen met alle gevolgen voor plant, dier en mens…  te beperken. Gevolgen waarvan vooral de landbouwsector de effecten voelt.

Met behulp van het convenant zoeken de brede-agrovoedingsketen en het Departement Landbouw & Visserij samen naar diverse maatregelen om methaanemissies bij het Vlaamse rundvee te doen dalen. Er wordt ingezet op maatregelen met impact op het bedrijfsmanagement en het aantal dieren, voedermanagement, genetica en selectie, enzovoort.  

Meer informatie over de werking en doelstelling van het convenant:  Brochure CEER | RUNDVEELOKET

Steeds nieuwe maatregelen op basis van vooruitschrijdend inzicht. 

Sinds de opstart van het convenant in 2019 en de introductie van de eerste maatregelen in 2021 worden op regelmatige basis nieuwe maatregelen toegevoegd die de toets van de praktische, functionele en financiële haalbaarheid doorstaan. Maatregelen met potentieel worden steeds bottom-up aangebracht door de sector zelf.  Een wetenschappelijke werkgroep ondersteunt met een technisch wetenschappelijke advies de onderbouwing van de voedermaatregelen waarbij ook nevenaspecten als dierproductiviteit en gezondheid evenals verschuiving van de emissies wordt beoordeeld. 

Ecoregeling voedermanagement 2023-2027  

Na de tijdelijke pre-ecoregeling voor voedermaatregelen in 2022 werd op Vlaams niveau beslist om ook met het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 2023-2027 de voedermaatregelen te verlengen en tevens uit te breiden. Deze maatregelen vallen onder de ecoregeling voedermanagement. 

De bestaande voedermaatregelen uit de pre-ecoregeling voor lacterend melkvee worden meegenomen in de nieuwe ecoregeling waarbij de reductiepercentages worden doorgerekend per dag dat het dier het rantsoen toegediend krijgt:

  • Bierdraf – koolzaadschroot: -8%
  • Koolzaadvet: -5%
  • Geëxpandeerd/geëxtrudeerd lijnzaad: -9%
  • Nitraat: -10%
  • 3-NOP: -26%

Deze voedermaatregelen voor lacterend melkvee worden uitgebreid met:

  • Combinatie van nitraat en koolzaadvet op hetzelfde moment: -14,5%
  • Combinatie van nitraat en geëxpandeerd/geëxtrudeerd lijnzaad op hetzelfde moment: -18,1%

Daarbovenop is er ook een eerste maatregel voor vleesvee (alle runderen vanaf 6 maanden), namelijk de toevoeging van nitraat in het rantsoen wat een methaanreductie teweeg brengt van 8% per dag dat het dier het rantsoen toegediend krijgt.

Om deel te nemen aan deze ecoregeling moet de landbouwer op 1 januari 2023 starten met één van de maatregelen en dit aanvragen bij indiening van de verzamelvraag. Doorheen het jaar zal het niet mogelijk zijn om van maatregel te wisselen, maar wel bij de start van een nieuw jaar. De landbouwer wordt deels vergoed voor het toepassen van een maatregel, mits deze aan de vooropgestelde randvoorwaarden voldoet. Het is ook belangrijk dat de landbouwer de facturen van het voeder alsook rantsoenberekeningen bijhoudt om de subsidie te kunnen krijgen voor de toepassing van de maatregel. Meer informatie over de voedermaatregelen en de randvoorwaarden vindt men terug op het Rundveeloket bij het Convenant Enterische Emissies Rundvee (Convenant Enterische Emissies Rundvee (CEER) | RUNDVEELOKET) of bij Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023 - 2027 (diergebonden steun) | Landbouw en Visserij (vlaanderen.be)

Filmpje rond voedermanagement: Aanpassingen in voedermanagement op bedrijfsniveau bij rundvee - YouTube